dilluns, 22 de març de 2010

Unitats legals de mesura i la seva escriptura


Per si algú té dubtes de com s'ha d'escriure les unitats de mesura al
Centre de Recursos per Ensenyar i aprendre matemàtiques hi pots trobar tot el que es necessita saber d'aquest tema.

Si tens dubtes amb alguna de les unitats de mesura aquí pots trobar el que el Sistema Internacional d'Unitats, abreujat SI, aconsella emprar. Com per exemple:

Regles d’escriptura dels símbols i noms de les unitats

No

Els símbols de les unitats s’imprimeixen en caràcters romans (rectes), independentment del tipus de lletra utilitzat en el text adjacent. S’escriuen en minúscules excepte si deriven d’un nom propi, cas en què la primera lletra és majúscula. Com a excepció es permet l’ús de la lletra L en majúscula o l en minúscula com a símbols del litre, a fi d’evitar la confusió entre la xifra 1 (u) i la lletra l (ela). 3 M 3 m

5 l i 5 L

Un prefix de múltiple o submúltiple, si s’utilitza, forma part de la unitat i precedeix el símbol de la unitat, sense espai entre el símbol del prefix i el símbol de la unitat. Un prefix mai no s’utilitza sol i mai no s’utilitzen prefixos compostos. 7 k m 7 km
Els símbols de les unitats són entitats matemàtiques i no abreviatures. Per tant, no van seguits d’un punt, excepte al final d’una frase, ni s’utilitza el plural, ni es poden barrejar símbols d’unitats amb noms d’unitats en una mateixa expressió, ja que els noms no són entitats matemàtiques. 8 m.

8 ms

8 m
Per formar els productes i quocients dels símbols de les unitats, s’apliquen les regles habituals de multiplicació o de divisió algebraiques. La multiplicació s’ha d’indicar mitjançant un espai o un punt centrat a mitja altura (·), per evitar que certs prefixos s’interpretin erròniament com un símbol d’unitat. La divisió s’indica mitjançant una línia horitzontal, una barra obliqua (/), o mitjançant exponents negatius. Quan es combinen diversos símbols d’unitats, és necessari tenir cura per evitar qualsevol ambigüitat, per exemple utilitzant claudàtors o parèntesis, o exponents negatius. En una expressió donada sense parèntesis, no s’ha d’utilitzar més d’una barra obliqua, per evitar ambigüitats. m x s-1

m : s

m·s-1

m/s

No es permet fer servir abreviatures per als símbols i noms de les unitats, com seg (per s o segon), mm quad. (per mm2 o mil·límetre quadrat), cc (per cm3 o centímetre cúbic) o mps (per m/s o metre per segon). D’aquesta forma s’eviten ambigüitats i malentesos respecte als valors de les magnituds. 7 seg 7 s
Encara que els valors de les magnituds s’expressen generalment mitjançant els noms i símbols de les unitats, si per qualsevol raó resulta més apropiat el nom de la unitat que el seu símbol, s’ha d’escriure el nom de la unitat complet. 7 met. 7 m

7 metres

Regles d'escriptura per expressar els valors de les magnituds

No
El valor numèric precedeix sempre la unitat i sempre es deixa un espai entre el número i la unitat. Així, el valor d’una magnitud és el producte d’un número per una unitat, considerant l’espai com a signe de multiplicació (igual que l’espai entre unitats). Les úniques excepcions a aquesta regla són els símbols d’unitat del grau, el minut i el segon d’angle pla, °, ′ i ″, respectivament, per als quals no es deixa espai entre el valor numèric i el símbol d’unitat. Aquesta regla implica que el símbol °C per al grau Celsius ha d’anar precedit d’un espai per expressar el valor de la temperatura Celsius t. 5kg

5 º

5 kg

En qualsevol expressió, només s’utilitza una unitat. Una excepció a aquesta regla és l’expressió dels valors de temps i angle pla expressats mitjançant unitats fora del SI. Tanmateix, per a angles plans, és preferible generalment dividir el grau de forma decimal. Així, s’escriurà 22,20° millor que 22° 12′, excepte en camps com la navegació, la cartografia, l’astronomia, i per a la mesura d’angles molt petits. 5 m 6 cm 5,06 m

506 cm

El símbol utilitzat per separar la part entera de la seva part decimal es denomina «separador decimal». El símbol del separador decimal és la coma, a la mateixa línia d’escriptura. Si el número està comprès entre +1 i −1, el separador decimal sempre va precedit d’un zero. 7'9

7.9

.3

7,9

0,3

Els números amb moltes xifres es poden repartir en grups de tres xifres separades per un espai, a fi de facilitar-ne la lectura. Aquests grups no se separen mai per punts ni per comes. En els números d’una taula, el format no ha de variar en una mateixa columna. 56780345

567.80.345

56 780 345
...convé deixar un espai entre el número i el símbol %. 68,3% 68,3 %

També hi ha l'enllaç al Reial Decret 2032/2009 (BOE n. 18, dijous 21 de gener de 2010)
- Si vols saber més del món de les mesures:
Edu3.cat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...